OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ján Smrek

                 

Vlastné meno Ján Čietek

Narodil sa v maloroľníckej rodine. Národnostne a osobnostne sa formoval v Modre pod vplyvom S. Zocha a iných národovcov.

Už ako stredoškolák sa stal z podnetu Štefana Krčméryho spolupracovníkom Národných novín, kde cez letné prázdniny praxoval a publikoval články, besednice, správy a pod. Jeho tvorba sa stala synonymom generačného optimizmu, ktorý pod dojmom nových podmienok národného života niekedy zahmlieval kontúry spoločenského diania a revitalizoval jeho gnozeologickú podstatu. Stredobodom jeho pozornosti bola často aj žena ako symbol mladosti, krásy a základnej hodnoty života. Literárne začal pracovať v rokoch prvej svetovej vojny. Vo viacerých básniach reagoval na svoje zážitky frontového vojaka na Blízkom východe. Publikoval v Živene, Slovenskom týždenníku, Národných novinách, Zlatej Prahe, Lidových novinách. Písal o vzťahoch medzi slovenskou a českou literatúrou, kriticky sa staval k čechoslovakistickým tendenciám, nastoľoval potrebu kultivácie slovenčiny, venoval pozornosť vzťahom medzi umením a obecenstvom a pod. Roky druhej svetovej vojny predstavujú v jeho tvorbe dôležitú etapu – dielo sa pozoruhodne rozrástlo a nadobudlo viaceré nové črty. Stal sa v goetheovskom zmysle slova príležitostným básnikom. Vychádzal z konkrétnej spoločenskej reality, pričom na ňu odpovedal svojou predstavou sveta a svojou umeleckou koncepciou. Vo svojich básniach definoval zásady svojej poetiky. Poslaním poézie je podľa neho vyvolávať najmä pocity krásna a harmónie. Báseň má byť citová a muzikálna. Počas vojnových rokov sa venoval literárno-organizačnej práci. Pri Eláne založil Komornú knižnicu Elánu. Jazykové znalosti využil pri prekladoch. Jeho prekladateľské postupy sa vyznačujú vernosťou originálu, ale aj úsilím o zmodernizovanie starších literárnych textov, a tým o ich priblíženie súčasnému publiku.                                                                                                              
Poézia
1922 Odsúdený k večitej žízni
1925 Cválajúce dni
1929 Božské uzly
1933 Iba oči
1934 Básnik a žena
1935 Zrno
1944 Hostina
1945 Studňa
1958 Obraz sveta
1962 Struny
1964 Písané na sude
1965 Nerušte moje kruhy

Tvorba pre deti a mládež

Poézia
1954 Maľovaná abeceda
1956 Machule

Memoáre
1968 Poézia, moja láska

Ostatné
1957 libreto Beg Bajazid k opere Jána Cikkera Beg Bajazid

Preklady
1949 Villon, F.:Veľký testament (spolu s J. Felixom)
1950 Ady, E.: Básne
1952 József, A.: Nie ja volám
1957 Puškin, A.: Ruslan a Ľudmila
1960 Corneill, P: Cid
1953 Petöfi, S.: Básne
1958 Tuwim, J.: Rušeň
1960 Neruda, J.: Prosté motívy