OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Veľká epická próza

VEĽKÁ EPIKA
Má viacero dejových línií, veľa postáv a veľkú epickú šírku. Jej najstarší žáner je KLASICKÝ HRDINSKÝ HOMERSKÁ
EPOSIEPOPEJA. Hlavnými postavami sú hrdinovia, zachytáva udalosti významné pre celý národ a do deja zasahujú
bohovia alebo iné mytologické bytosti. Heroický epos má hlavnú dejovú líniu a množstvo vedľajších dejov (epizód). Prevažujú podrobné opisy bitiek. Predchodkyňou eposu boli folklórne epické piesne spievané AIÓDMI ( rapsódmi). Epos sa delí na tematické časti ( spevy ), ktoré sa kedysi recitovali za zvuku LÝRY. Známy je Vergíliov epos
Aeneida. STREDOVEKÝ HRDINSKÝ EPOS
Vyvinul sa z ústneho podania. Vytvorila ho francúzska stredoveká literatúra v cykle básní Chanon de Geste (
piesne o hrdinských činoch ), najznámejšia je Pieseň o Rolandovi. Táto literatúra sa rozčlenila na kroniku a
rytiersky epos ( „ román“).
RYTIERSKA EPIKA
Bola zväčša rýmovaná, zábavná, vystupovali tu rozprávkové a zázračné živly. Námetom boli dobrodružstva
rytierov, oslavovala statočnosť a vernú lásku. Niektoré motívy prechádzali do ústnej ľudovej slovesnosti.
ZVIERACÍ EPOS
Je to mešťanská paralela rytierskych eposov. Jeho vznik súvisí s latinskými bájkami, no bez moralizovania, vtipne
a alegoricky odhaľuje ľudské charaktery.
Po renesančných a klasicistických pokusoch o obnovenie antického eposu v európskej literatúre epos ako živý
literárny žáner mizne, aj keď môžeme hovoriť o VEĽKEJ VERŠOVANEJ EPIKE, čiže o epose romantickom,
duchovnom,
idylickom,
modernom ( reflexívnom).
ROMÁN
Známym typom románu je PIKARESKNÝ ŠPANIELSKY ROMÁN ( špan. picaro = darebák ).
Hlavná postava je nehrdina, veselý tulák, šibal, ktorý slúži na vykreslenie spoločnosti. Vznikol, spojením viacerých
noviel a najznámejší je Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha od Miguela Cervanzesa.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk